საქართველოს ეკონომისტთა VI ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

საქართველოს ეკონომისტთა VI ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება: საქართველოს ძირითადი გამოწვევები და შესაძლებლობები

კონფერენცია ტარდება 13 სექტემბერს,
საქართველოს ეკონომისტის დღეს

კონფერენციაზე იქნება განხილული შემდეგი პრობლემატიკა:
• მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაცია და გლობალური ეკონომიკის განვითარების
პერსპექტივები;
• საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები და ეკონომიკური
უსაფრთხოების გამოწვევები „შუა დერეფნის“ საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში;
• ეკონომიკურ მეცნიერების მიერ ეკონომიკური პრობლემების ახლებური გააზრება
მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაციის პირობებში;
• ეკონომიკური უსაფრთხოება და ეკონომიკური პოლიტიკის ახალი გამოწვევები;
• ეკონომიკური ზრდისა და განვითარების ახალი პრობლემები;
• მწვანე ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების გამოწვევები მსოფლიო წესრიგის
ტრანსფორმაციის პროცესში;
• გლობალურ ეკონომიკაზე მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაციის პროცესების გავლენის
ეკონომეტრიკული მოდელირება;
• მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაციის პროცესების საქართველოს ეკონომიკაზე
გავლენის ეკონომეტრიკული მოდელირება;
• ციფრული ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები ეკონომიკური უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის პირობებში;
• მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაცია და მაკრო რეგულირების ძირითადი
ინსტრუმენტები;
• მონეტარული, ფისკალური და საბიუჯეტო პოლიტიკების თავისებურებები;
• მიკროეკონომიკური გარემო და მისი გაუმჯობესების ძირითადი ინსტრუმენტები;
• საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები და საგარეო ვაჭრობა მსოფლიო

2

წესრიგის ტრანსფორმაციის პირობებში;
• საფინანსო ბაზრებისა და ეკონომიკური ციკლების ახლებური გააზრება მსოფლიო
წესრიგის ტრანსფორმაციის პირობებში;
• სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკის თეორია და პრაქტიკა;
• ახალი ინდუსტრიული პოლიტიკის ფორმირებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის
სტიმულირების თანამედროვე მექანიზმები ეკონომიკური უსაფრთხოების
მოთხოვნების გათვალისწინებით;
• მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაცია და ეკონომიკური უსაფრთხოება: მოსალოდნელი
ინსტიტუციური ცვლილებების ძირითადი მიმართულებები;
• კონკურენტუნარიანობის კონცეფციის ახლებური გააზრება;
• ეკონომიკური უსაფრთხოება და ენერგეტიკული პრობლემა;
• უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების როლის ახლებური გააზრება;
• ეკონომიკური პრობლემების სივრცობრივ-რეგიონული ასპექტები;
• დემოგრაფიული და მიგრაციული პროცესები ეკონომიკური უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის პირობებში;
• შრომის ბაზარი, დასაქმება და სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების გამოწვევები;
• ინოვაციური განვითარების გზების ძიება და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის
პრობლემები ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობებში;
• სოციალური სფეროს გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები;
• საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გამოწვევები და მათი გადაჭრის ძირითადი
მიმართულებები;
• ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა მსოფლიო წესრიგის ტრანსფორმაციის პირობებში;
• ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა და ეკოლოგიური პრობლემები ეკონომიკური
უსაფრთხოების კონტექსტით.

კონფერენციის ჩატარების დრო და ადგილი:
2024 წლის 13 სექტემბერი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის No59)
სამუშაო ენა:
ქართული
ორგანიზატორები:
 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ
მეცნიერებათა კომისია;
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
 თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.

სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ
მეცნიერებათა კომისია; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) –
თავმჯდომარე;
პროფესორი შალვა კირთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი)-
თანათავმჯდომარე;
პროფესორი გიორგი ღაღანიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი) – თანათავმჯდომარე;
პროფესორი რამაზ აბესაძე (თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი) –
თანათავმჯდომარე.

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები:

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
აკადემიკოსი მიხეილ ჯიბუტი (საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია);
საქართველოს მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი პაატა კოღუაშვილი (საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი);
იური ანანიაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
გივი ბედიანაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) –
პასუხისმგებელი მდივანი;
თეიმურაზ ბერიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
სიმონ გელაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
რევაზ გველესიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ნუგზარ თოდუა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
მიხეილ თოქმაზიშვილი (აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი);
მერაბ კაკულია (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი);
მურმან კვარაცხელია (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ელგუჯა მექვაბიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
ავთანდილ სულაბერიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
მირიან ტუხაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
თეიმურაზ შენგელია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ვლადიმერ ღლონტი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ეთერ ხარაიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი);
ნიკოლოზ ჩიხლაძე (ქუთაისის უნივერსიტეტი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

დოქტორები, პროფესორები:

თამილა არნანია–კეპულაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ბადრი გეჩბაია (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
თეა ლაზარაშვილი (პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი);
მანანა ლობჟანიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
დავით ნარმანია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ლევან საბაური (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
დემურ სიჭინავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
გიორგი ღავთაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ლევან ქისტაური (საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი);
ნანა შონია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
იოსებ ხელაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახე;ობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
თეა ხორგუაშვილი (გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ნათელა წიკლაშვილი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ვახტანგ ჭარაია (გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი);
ემზარ ჯგერენაია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი).

საორგანიზაციო ჯგუფი

აკაკი ბაკურაძე (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი); უჩა გოგრიჭიანი (თსუ);
თემურ გოგოხია (თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი).

საკონფერენციო მასალების წარმოდგენის ვადები:
• მოხსენების (სტატიის – არაუმეტეს 3 000 სიტყვისა, ფონტი Sylfaen, შრიფტის ზომა 12,
ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5, ველების დაშორება მარჯვენა-მარცხენა მხარეს – 2,5
სმ., ზედა და ქვედა – 2 სმ., გვერდები უნდა დაინომროს ქვედა მარჯვენა მხარეს,
სატიტულო ფურცელზე მითითებული უნდა იყოს ავტორის სახელი, გვარი, სამეცნიერო
ხარისხი, თანამდებობა, საკონტაქტო ინფორმაცია ტელეფონი და ელფოსტა, ნაშრომს
უნდა ახლდეს ანოტაცია ინგლისურ ენაზე, მოცულობით 150-300 სიტყვა (ნაშრომის
მთავარი შინაარსის ასახვით), საკვანძო სიტყვები 3-5, აკრეფილი Sylfaen-ში, შრიფტის
ზომა 12). წარდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 1 ივლისი;
• წარმოდგენილი სტატიები გამოქვეყნდება საქართველოს ეკონომისტთა VI ეროვნული
სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებულში და ჟურნალში „ეკონომისტი“;
• სტატიის გამოქვეყნების წინაპირობაა კონფერენციაზე მოხსენებით გამოსვლა.
საკონფერენციო მასალები უნდა გაიგზავნოს პროფ. გივი ბედიანაშვილის
ელექტრონულ მისამართზე: givi.bedianashvili@tsu.ge და ასევე, პარალელურად
პროფ. აკაკი ბაკურაძის ელექტრონულ მისამართზე: akaki.bakuradze@atsu.edu.ge

მსგავსი სიახლეები

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური წყლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა – სად ვყიდით წყალს?

მინერალური და მტკნარი წლების ექსპორტი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ეს სასაქონლო ჯგუფი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი ადგილობრივი წარმოების პროდუქტია, რომელიც წლების განმავლობაში უმსხვილეს საექსპორტო…
II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

II კვარტალში საცხოვრებელი უძრავი ქონება 14.9%-ით გაძვირდა

2024 წლის მეორე კვარტალში, წინა კვარტალთან შედარებით საცხოვრებელი უძრავი ქონების ფასების ინდექსი (RPPI) 4.8%-ით გაიზარდა, ხოლო ინდექსის წლიურმა ზრდამ 14.9% შეადგინა.…
რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ დაწესებულ საიმპორტო ტარიფებს?

რა გავლენა ექნება ჩინურ ავტო ინდუსტრიაზე აშშ-სა და ევროკავშირის…

აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ჩინურ ავტომობილებზე დაწესებულმა ტარიფებმა, შესაძლოა, დიდი ზეგავლენა მოახდინოს ჩინური ავტომობილების ინდუსტრიაზე. ეს ტარიფები მიმართულია არასამართლიანი კონკურენციისა და სუბსიდიების პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებსაც ჩინელი ავტომწარმოებლები იღებენ თავიანთი მთავრობისგან, რაც დასავლეთის ოფიციალური პირების აზრით, ჩინურ კომპანიებს უპირატესობას ანიჭებს გლობალურ ბაზრებზე. აშშ-სა და ევროკავშირის ტარიფები, სავარაუდოდ ,საგრძნობლად გაზრდის ჩინური ავტომობილების ფასს ბაზარზე, რაც გამოიწვევს ჩინელი მწარმოებელის კონკურენტუნარიანობის შემცირებას აშშ-სა და ევროკავშირის ადგლობრივ მწარმობელთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო კონკურენტებტან, რომლებიც არ ექვემდებარებიან მსგავს ტარიფებს. ეს გამოიწვევს ჩინური ავტომანქანების ექსპორტის შემცირებას ზემოთ ხსენებულ ბაზრებზე. შეერთებული შტატებში ჩინურ ავტომანქანების წარმოებოას მინიმალური ბაზრის წილი გააჩნიათ სხვა კონკურენტი ქვეყნებისგან განსხვავებით, როგორიცაა მექსიკა, იპონია, კანადა, სამხრეთ კორეა…