პარტიები ვალდებული იქნებიან შემოსავლები და ხარჯები მთავრობის ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინონ

პარტიები ვალდებული იქნებიან შემოსავლები და ხარჯები მთავრობის ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინონ

საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები ვალდებული იქნებიან თავიანთი ფინანსური ანგარიშები მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებულ ახალ უწყებას – “ანტიკორუფციულ ბიუროს” წარუდგინონ.

საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა შესაბამისი ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს ანგარიშგების ფორმას, რომლითაც პარტიებმა წლიური ფინანსური ანგარიშები უნდა მოამზადონ და ისინი ბიუროში წარადგინონ. აღნიშნული ანგარიშები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გაწეული ხარჯების, მიღებული შემოსავლებისა და პოლიტიკური შემოწირულებების შესახებ.

მაცნეზე გამოქვეყნებული ბრძანების მიხედვით, პარტიის წლიური ფინანსური ანგარიში შემდეგ ფორმებს უნდა მოიცავდეს:

ა) შემოწირულებები და საწევრო შენატანები – ფორმა №1;
ბ) შემოსავლები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა) – ფორმა №2;
გ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის შემოსავლები – ფორმა №3;
დ) ხარჯები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯების გარდა) – ფორმა №4;
ე) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №4.1;
ვ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №4.2;
ზ) მივლინებები – ფორმა №4.3;
თ) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №4.4;
ი) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №4.5;
კ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯები – ფორმა №5;
ლ) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №5.1.
მ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №5.2;
ნ) მივლინებები – ფორმა №5.3;
ო) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №5.4;
პ) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №5.5;
ჟ) საბალანსო ანგარიშგება – ფორმა №6;
რ) საბანკო ანგარიშები – ფორმა №7;
ს) ნაღდი ფულით განხორციელებულ სალაროს ოპერაციათა რეესტრი – ფორმა №7.1;
ტ) არაფინანსური აქტივები – ფორმა №8;
უ) უძრავი ქონების რეესტრი – №8.1;
ფ) სატრანსპორტო საშუალებების რეესტრი – ფორმა №8.2;
ქ) იჯარით/ქირით აღებული სხვა მოძრავი ქონების რეესტრი – ფორმა №8.3;
ღ) ვალდებულებების რეესტრი – ფორმა № 9;
ყ) სესხი/კრედიტი – 9.1;
შ) შემაჯამებელი ფორმა.

ანტიკორუფციულ ბიუროს ამჟამად რაჟდენ კუპრაშვილი ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია 2022 წლის ბოლოს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით შეიქმნა.

აღნიშნულ ორგანიზაციას ჯერჯერობით საკუთარი ვებგვერდი არ გააჩნია. 

მსგავსი სიახლეები

ილია და დღევანდელობა

ილია და დღევანდელობა

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერმუშაკი. ილია ჭავჭავაძე, საქართველოს ისტორიის მეორე სვეტად წოდებული „ქართული…
2024 წლის I კვარტალში უმუშევრობის დონე შემცირდა

2024 წლის I კვარტალში უმუშევრობის დონე შემცირდა

2024 წლის I კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.0 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 14% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული…
საპენსიო სააგენტოს აქტივებმა 5 მილიარდს გადააჭარბა

საპენსიო სააგენტოს აქტივებმა 5 მილიარდს გადააჭარბა

საქართველოს საპენსიო სააგენტოს ატქივებმა დღეს 5 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ეს თანხა წარმოადგენს 1.3 მილიონი ადამიანის საპენსიო დანაზოგს, რაც ერთ მონაწილეზე საშუალოდ…