პარტიები ვალდებული იქნებიან შემოსავლები და ხარჯები მთავრობის ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინონ

პარტიები ვალდებული იქნებიან შემოსავლები და ხარჯები მთავრობის ანტიკორუფციულ ბიუროს წარუდგინონ

საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები ვალდებული იქნებიან თავიანთი ფინანსური ანგარიშები მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებულ ახალ უწყებას – “ანტიკორუფციულ ბიუროს” წარუდგინონ.

საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა შესაბამისი ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს ანგარიშგების ფორმას, რომლითაც პარტიებმა წლიური ფინანსური ანგარიშები უნდა მოამზადონ და ისინი ბიუროში წარადგინონ. აღნიშნული ანგარიშები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გაწეული ხარჯების, მიღებული შემოსავლებისა და პოლიტიკური შემოწირულებების შესახებ.

მაცნეზე გამოქვეყნებული ბრძანების მიხედვით, პარტიის წლიური ფინანსური ანგარიში შემდეგ ფორმებს უნდა მოიცავდეს:

ა) შემოწირულებები და საწევრო შენატანები – ფორმა №1;
ბ) შემოსავლები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა) – ფორმა №2;
გ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის შემოსავლები – ფორმა №3;
დ) ხარჯები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯების გარდა) – ფორმა №4;
ე) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №4.1;
ვ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №4.2;
ზ) მივლინებები – ფორმა №4.3;
თ) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №4.4;
ი) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №4.5;
კ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯები – ფორმა №5;
ლ) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №5.1.
მ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №5.2;
ნ) მივლინებები – ფორმა №5.3;
ო) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №5.4;
პ) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №5.5;
ჟ) საბალანსო ანგარიშგება – ფორმა №6;
რ) საბანკო ანგარიშები – ფორმა №7;
ს) ნაღდი ფულით განხორციელებულ სალაროს ოპერაციათა რეესტრი – ფორმა №7.1;
ტ) არაფინანსური აქტივები – ფორმა №8;
უ) უძრავი ქონების რეესტრი – №8.1;
ფ) სატრანსპორტო საშუალებების რეესტრი – ფორმა №8.2;
ქ) იჯარით/ქირით აღებული სხვა მოძრავი ქონების რეესტრი – ფორმა №8.3;
ღ) ვალდებულებების რეესტრი – ფორმა № 9;
ყ) სესხი/კრედიტი – 9.1;
შ) შემაჯამებელი ფორმა.

ანტიკორუფციულ ბიუროს ამჟამად რაჟდენ კუპრაშვილი ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია 2022 წლის ბოლოს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით შეიქმნა.

აღნიშნულ ორგანიზაციას ჯერჯერობით საკუთარი ვებგვერდი არ გააჩნია. 

მსგავსი სიახლეები

ბედნიერება – ეკონომიკური განვითარების ზომა

ბედნიერება – ეკონომიკური განვითარების ზომა

რამაზ აბესაძე, პროფესორი მოსახლეობის კეთილდღეობის შეფასების სხვადასხვა მიდგომას ეკონომისტები დიდი ხანია იყენებენ. ყველაზე გავრცელებულია ეკონომიკური შეფასება მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშებით, მათ…
“ოცნება” სებ-ის საბჭოს წევრებად ყეინიშვილ-ხომერიკის კანდიდატურების ჯერ ჩაგდების და შემდეგ დამტკიცების მიზეზს განმარტავს

“ოცნება” სებ-ის საბჭოს წევრებად ყეინიშვილ-ხომერიკის კანდიდატურების ჯერ ჩაგდების და…

პარლამენტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ნანა ყეინიშვილის და თეიმურაზ ხომერიკის კანდიდატურებს მხარი დაუჭირა. სხდომამდე საკითხი განიხილეს საფინანსო საბიუჯეტო…
მზად ვართ, კითხვებს ამომწურავი პასუხები გავცეთ – თურნავა IMF-ს

მზად ვართ, კითხვებს ამომწურავი პასუხები გავცეთ – თურნავა IMF-ს

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა ეროვნული ბანკის სათავო ოფისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მუდმივ წარმომადგენელს საქართველოში ენდრიუ ჯუველს შეხვდა.…