დღეიდან პარტიების ფინანსური მარეგულირებელი ანტიკორუფციული ბიურო გახდა

დღეიდან პარტიების ფინანსური მარეგულირებელი ანტიკორუფციული ბიურო გახდა

საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური პარტიები დღეიდან ვალდებული იქნებიან თავიანთი ფინანსური ანგარიშები მთავრობის დაქვემდებარებაში არსებულ ახალ უწყებას – “ანტიკორუფციულ ბიუროს” წარუდგინონ.

საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა შესაბამისი ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს ანგარიშგების ფორმას, რომლითაც პარტიებმა წლიური ფინანსური ანგარიშები უნდა მოამზადონ და ისინი ბიუროში წარადგინონ. აღნიშნული ანგარიშები უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გაწეული ხარჯების, მიღებული შემოსავლებისა და პოლიტიკური შემოწირულებების შესახებ.

მაცნეზე გამოქვეყნებული ბრძანების მიხედვით, პარტიის წლიური ფინანსური ანგარიში შემდეგ ფორმებს უნდა მოიცავდეს:

ა) შემოწირულებები და საწევრო შენატანები – ფორმა №1;
ბ) შემოსავლები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის სახსრების გარდა) – ფორმა №2;
გ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის შემოსავლები – ფორმა №3;
დ) ხარჯები (საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯების გარდა) – ფორმა №4;
ე) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №4.1;
ვ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №4.2;
ზ) მივლინებები – ფორმა №4.3;
თ) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №4.4;
ი) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №4.5;
კ) საარჩევნო კამპანიის ფონდის ხარჯები – ფორმა №5;
ლ) სხვადასხვა ხარჯების და სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნა – ფორმა №5.1.
მ) შრომის ანაზღაურება (ხელფასი ან ნებისმიერი სხვა ანაზღაურება, რომელსაც იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ) – ფორმა №5.2;
ნ) მივლინებები – ფორმა №5.3;
ო) სხვა განაცემები ფიზიკურ პირებზე (შრომის ანაზღაურების გარდა) – ფორმა №5.4;
პ) რეკლამის ხარჯი – ფორმა №5.5;
ჟ) საბალანსო ანგარიშგება – ფორმა №6;
რ) საბანკო ანგარიშები – ფორმა №7;
ს) ნაღდი ფულით განხორციელებულ სალაროს ოპერაციათა რეესტრი – ფორმა №7.1;
ტ) არაფინანსური აქტივები – ფორმა №8;
უ) უძრავი ქონების რეესტრი – №8.1;
ფ) სატრანსპორტო საშუალებების რეესტრი – ფორმა №8.2;
ქ) იჯარით/ქირით აღებული სხვა მოძრავი ქონების რეესტრი – ფორმა №8.3;
ღ) ვალდებულებების რეესტრი – ფორმა № 9;
ყ) სესხი/კრედიტი – 9.1;
შ) შემაჯამებელი ფორმა.

ანტიკორუფციულ ბიუროს ამჟამად რაჟდენ კუპრაშვილი ხელმძღვანელობს. ორგანიზაცია 2022 წლის ბოლოს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებებით შეიქმნა.

აღნიშნულ ორგანიზაციას ჯერჯერობით საკუთარი ვებგვერდი არ გააჩნ

მსგავსი სიახლეები

ღვინის ტურიზმი საქართველოში

ღვინის ტურიზმი საქართველოში

ქეთევან ქველაძე – ეკონომიკის დოქტორი, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი; ნუნუ ქისტაური – ეკონომიკის დოქტორი, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი; მედეა მელაშვილი – მეცნიერთანამშრომელი მსოფლიოში ღვინის ტურიზმი…
კონტროლი უნდა გამკაცრდეს, სამშენებლო მანქანები ქუჩებს არ უნდა აბინძურებდნენ – მერი

კონტროლი უნდა გამკაცრდეს, სამშენებლო მანქანები ქუჩებს არ უნდა აბინძურებდნენ…

სამშენებლო მოედნებიდან გამოსული მანქანები დედაქალაქში ეკოლოგიურ და ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს ქმნიან, – ამის შესახებ მთავრობის სხდომაზე მერმა განაცხადა. კახა კალაძე ამბობს, რომ…
საქართველოს რამდენი მოქალაქე დასაქმდა 2023 წელს ლეგალურად გერმანიასა და ისრაელში? – ანგარიში

საქართველოს რამდენი მოქალაქე დასაქმდა 2023 წელს ლეგალურად გერმანიასა და…

ჯანდაცვის სამინისტრომ „დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 2023 წლის ანგარიში“ წარმოადგინა. ანგარიშის მიხედვით, ლეგალური დასაქმების სახელმწიფო პროგრამით 2023 წელს გერმანიაში 1 193 პილი დასაქმდა,…